โครงการและกิจกรรม

กิจกรรมส่งมอบอาคารดนตรี(ไผ่) โรงเรียนปงสนุก อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 ร่วมกับสถาบันไผ่กู้ชาติ

Read More

โครงการทอดกฐินสามัคคี

Read More

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ปี 2564

Read More

โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 2564

Read More

โครงการ รักษ์วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2564

Read More

โครงการรักษ์วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้มีความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก…

Read More

โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2564

Read More

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

งานวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยรังสิตจะจัดขึ้นในทุกๆปีเพื่อสืบสารประเพณีไทย โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม…

Read More

งานขาวม้าท้องถิ่นอาภรณ์ศิลปร่วมสมัย

โครงการ Creative Young designer เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)…

Read More

โครงการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา…

Read More

โครงการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม MOU

โครงการความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ปี 2564

Read More

กิจกรรมโครงการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ปีการศึกษา 2564

Read More

กิจกรรมโครงการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม(จังหวัดพัทลุง) ปีการศึกษา 2565

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ สืบสาน และการพัฒนาผ้าทอจังหวัดน่าน ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมพัฒนา ระหว่างชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ, เทศบาลตำบลเขมราฐและเทศบาลตำบลเทพวงศา กับ มหาวิทยาลัยรังสิต

Read More

การเรียนการสอน

RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Management)

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสังเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์…

Read More

RSU 180 ภาษาไทย รังสิตมาย-สไตล์ (RSU My-Style)

วิเคราะห์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมศิลปะ การแสดง ความเชื่อความศรัทธา ศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมัย…

Read More

งานบริการด้านวิชาการ

เขมราษฎร์

สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือ โดยนำจุดเด่นในด้านวิชาการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งองค์กรและส่วนรวม โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลเขมราฐ…

Read More

น่าน

สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือ โดยนำจุดเด่นในด้านวิชาการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งองค์กรและส่วนรวม โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน…

Read More

ชมรม

VDO กิจกรรมของหน่วยงาน