งานดนตรีไทยอุดมศึกษา “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นักศึกษาชมรมดนตรีไทย และนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Read More

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ ในงานสัมมนา TREND โลก TREND อนาคต วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ สืบสาน และการพัฒนาผ้าทอจังหวัดน่าน ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต

Read More