กิจกรรมโครงการ

โครงการรักษ์วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้มีความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก…

Read More

งานขาวม้าท้องถิ่นอาภรณ์ศิลปร่วมสมัย

โครงการ Creative Young designer เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)…

Read More

โครงการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา…

Read More

โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. …

Read More

กิจกรรมโครงการอื่นๆของสถาบันฯ

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

งานวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยรังสิตจะจัดขึ้นในทุกๆปีเพื่อสืบสารประเพณีไทย โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม…

Read More

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยลัยรังสิต ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563…

Read More

การเรียนการสอน

RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Management)

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสังเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์…

Read More

RSU 180 ภาษาไทย รังสิตมาย-สไตล์ (RSU My-Style)

วิเคราะห์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมศิลปะ การแสดง ความเชื่อความศรัทธา ศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมัย…

Read More

งานบริการด้านวิชาการ

เขมราษฎร์

สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือ โดยนำจุดเด่นในด้านวิชาการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งองค์กรและส่วนรวม โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลเขมราฐ…

Read More

น่าน

สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือ โดยนำจุดเด่นในด้านวิชาการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งองค์กรและส่วนรวม โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน…

Read More

ชมรม

VDO กิจกรรมของหน่วยงาน